wyboryZarząd Polskiego Związku Gimnastycznego ogłosił datę odbycia Walnego, Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia delegatów. Zgromadzenie odbędzie się 10 grudnia br. w Warszawie. W ślad za tym kluby i związki okręgowe otrzymały informację o ilości przyznanych mandatów oraz o terminie zgłaszania kandydatów do władz Związku. Zarząd ustalił ten termin na 9 listopada i wymienił organa do których można zgłaszać kandydatów tj. Prezes Związku, członkowie Zarządu, Członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie Komisji Dyscyplinarnej.
Wybory zawsze budzą szczególne zainteresowanie. Tegoroczne wybory w PZG mają szczególny charakter, są to bowiem pierwsze wybory, w których uczestniczyć będą delegaci z wszystkich dyscyplin gimnastycznych. Tych zrzeszonych w dotychczasowym Polskim Związku Gimnastycznym i tych zrzeszonych, w rozwiązanym z końcem 2014 roku, Polskim Związkiem Akrobatyki Sportowej. Zgromadzenie 10 grudnia będzie swoistym testem na Fair Play, szczytną zasadą w sporcie, która jednak nie zawsze jest przestrzegana.
Mówimy to, pamiętając, że przy tak zwanym połączeniu Związków zniknął gdzieś zapis dotyczący akrobatyki. Dopiero Nadzwyczajne Zgromadzenie Związku, w grudniu 2015, podjęło decyzję o zapisaniu akrobatyki w statucie, przywracając tym samym, w jakimś stopniu, należną normalność.
Wyrażamy przekonanie, że zbliżające się Sprawozdawczo- Wyborcze Zgromadzenie będzie wielką integracją środowiska gimnastycznego w Polsce! Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mówili do siebie „MY” a nie „WY” czy „ONI”. Nasz pogląd co do najważniejszych elementów integracji i rozwoju sportów gimnastycznych wypowiemy innym razem.
Dziś skupmy uwagę na zasadach wyborczych. Niuansach i zawiłościach przepisów statutowych, bowiem, jak to w życiu bywa, nie wszyscy się orientują w tej trochę zawiłej materii.
Statut PZG określa zasady według których są przydzielane mandaty delegatów na Walne Zgromadzenie. Otóż, zgodnie z & 20 p.8 Każdy klub sportowy funkcjonujący w Związku otrzymuje za każdą, działającą w klubie sekcję dyscypliny olimpijskiej 2 mandaty, a za każdą sekcję dyscypliny nieolimpijskiej 1 mandat.
Tak więc klub, w którym działa sekcja gimnastyki sportowej mężczyzn otrzymuje 2 mandaty, klub w którym działa sekcja gimnastyki sportowej kobiet otrzymuje także 2 mandaty i klub w którym działa sekcja gimnastyki artystycznej otrzymuje także 2 mandaty. Jeśli w klubie działa sekcja trampoliny klub otrzymuje także 2 mandaty. Wszystkie te dyscypliny są olimpijskimi, a dla takich dyscyplin statut przewiduje, za każdą 2 mandaty. Jeśli więc w jakimś klubie działają wszystkie wymienione sekcje to taki klub otrzymuje 8 mandatów!
Natomiast, jeśli w klubie działa sekcja akrobatyki sportowej lub innego sportu gimnastycznego np. skoków na ścieżce, klub otrzymuje z tego tytułu 1 mandat delegata, ponieważ akrobatyka i skoki na ścieżce nie są sportami olimpijskimi.
Powyższa zasada odnosi się do stanu istniejącego w roku poprzedzającym zwołane zgromadzenie, czyli w tym przypadku do stanu na koniec roku 2015.
Natomiast każdy Okręgowy Związek Gimnastyczny otrzymuje 1 mandat niezależnie od ilości dyscyplin gimnastycznych, które w danym okręgu są prowadzone. W odniesieniu więc do okręgów, statut preferuje jedynie zasadę reprezentacyjną. Nie ma w tym przypadku odniesienia do dyscyplin olimpijskich ani też do ilości klubów funkcjonujących w danym okręgu. Takie, marginalne potraktowanie Związków Okręgowych może doprowadzić do sytuacji, w której Związki te, a przynajmniej ich część, zrezygnuje z przynależności do PZG, uznając np. że jest to zbyt mała korzyść za płacenie składek. Twórcy statutu nie przewidzieli takiej sytuacji!
Natomiast statut wprowadza preferencje dla klubów, których zawodnicy zostali powołani do kadry narodowej juniorów i seniorów ale jedynie w dyscyplinach olimpijskich.! Z tego powodu te kluby otrzymują dodatkowe mandaty w następujących ilościach: jeśli klub ma w kadrze narodowej 1-5 zawodników otrzymuje dodatkowo 1 mandat, jeśli ma 6 lub więcej zawodników otrzymuje dodatkowo 2 mandaty!
Jeśli Walne Zgromadzenie odbywa się pod koniec roku (tak właśnie jest w tym roku, termin Walnego to 10 grudnia), to podstawą naliczenia tych dodatkowych mandatów jest rok wyborczy, czyli w tym przypadku , rok 2016. Nie ma więc znaczenia jak wyglądał skład kadry narodowej w poprzednich latach kadencji.
Opisany wyżej system naliczania mandatów powoduje, że w Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu może wziąć udział około 270-280 delegatów. Jeśli przyjadą wszyscy, a powinni, będzie to ogromna reprezentacja polskiego środowiska gimnastycznego!!!
Drugim, ważnym i ekscytującym elementem wyborów jest, jak wiemy wybór władz Związku! Zanim jednak będziemy te władze wybierali to musi mieć miejsce procedura zgłaszania kandydatów do władz. Popatrzmy jak to wygląda.
Art.20 p.8 mówi, że zgłoszenia do władz Związku odbywają się na 30 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Obecny Zarząd ustalił dzień 9 listopada jako ostatni możliwy dzień na zgłoszenie kandydata do władz. Tym czasem 30-tym dniem przed Walnym jest dzień 10 listopada. Niby nic, a jednak , co będzie jeśli jakiś kandydat zgłosi się 10 listopada?! To jedna uwaga do tego zapisu statutu, a druga!
Otóż statut wyraźnie mówi o zgłoszeniach do władz Związku! Jakie organa statut zalicza do władz? W art.19 statut mówi, że władzami Związku są: 1. Walne Zgromadzenie Delegatów, 2.Zarząd, 3.Komisja Rewizyjna. To wszystko.
Wśród organów Związku nie jest wymieniona Komisja Dyscyplinarna. Formalnie więc rzecz biorąc, nakaz zgłaszania kandydatów do tej Komisji na 30 dni przed Walnym nie jest nakazem statutowym. Art.20p.8 nie obejmuje Komisji Dyscyplinarnej. Statut traktuje Komisję Dyscyplinarną jedynie jako organ orzekający. Decyzję Zarządu o zgłaszaniu kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej można traktować co prawda, jako uchwałę Zarządu, ale jednak wybiegającą poza zapisy statutowe. Z tego można więc wnioskować, że zgłoszenie kandydata do Komisji Dyscyplinarnej w terminie późniejszym, łącznie z dniem wyborów powinno być w mocy.
Statut mocno trzyma się 30-dniowego terminu zgłaszania kandydatów do władz, ponieważ powtarza ten nakaz w art.28 p.3 formułując go nieco dokładniej „Kandydatów na Prezesa Związku i władz Związku….” i dalej tak jak w art. 20 p3. czyli 30-dniowy termin zgłaszania kandydatów.
Dalej jest bardzo ciekawie. Punkty 4, 5, 6 art. 28 odnoszą się tylko do wyboru Prezesa Związku i określają co się dzieje gdy, w terminie 30-dniowym nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na Prezesa lub gdy w trakcie wyborów żaden ze zgłoszonych kandydatów nie uzyskuje wymaganej ilości głosów. Wtedy wybór następuje w drugiej turze głosowania spośród dwóch kandydatów z największą liczbą uzyskanych głosów w pierwszej turze.
Jest jednak pewien niuans przy wyborze Prezesa . Otóż jak należy postąpić, jeśli zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na funkcję Prezesa i w głosowaniu nie uzyska wymaganej , zapisem p5 art.28, większości? Statut takiej sytuacji nie rozstrzyga. Jak zatem należałoby zinterpretować taki przypadek? O ile w sytuacji, gdy mamy większą ilość kandydatów, a do drugiej tury przechodzi dwóch, możemy powiedzieć, że delegaci chcieli wybrać Prezesa a jedynie nie byli zdecydowani, kogo, to w przypadku gdy jest tylko jeden kandydat i nie uzyskuje on wymaganej większości, możemy stwierdzić, że delegaci nie chcieli wybrać tego kandydata!!! Nie ma więc on prawa do startu w drugiej turze! I w dalszym procedowaniu do gry, logicznie rozumując, wchodzi zapis p 4 art.28. czyli nowego kandydata lub nowych kandydatów może zgłosić grupa 5 delegatów.
Kolejna niejasność niespodziewanie pojawia się w zapisie p.7 art.28, który brzmi: „Prawo zgłaszania kandydatów na pozostałych członków Zarządu przysługuje wybranemu Prezesowi oraz delegatom.” !!! Nic więcej, żadnych odniesień do poprzednich artykułów! Żadnych objaśnień dlaczego wybrany Prezes i delegaci dostają prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu, po wyborze Prezesa!
Można snuć domysły, że może chodzi o jakąś sytuację , w której nie zostaną wybrani wszyscy członkowie Zarządu??? Ale , gdyby tak było to powinien być wprowadzony odpowiedni, uwzględniający taką sytuację zapis. Tak jest w odniesieniu do wyboru Prezesa, gdy takie odniesienia pojawiają się w pkt 4 art.28.
Natomiast zapis pkt 7 nie zawiera żadnych odniesień ! Jest to więc zapis samoistny! A jeśli tak, to oznacza on, że wybrany Prezes może zgłosić kandydatów na pozostałych członków Zarządu, po swoim wyborze, czyli w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia!!! Co więcej, zapis pkt. 7 daje takie prawo również delegatom! Czyli na liście kandydatów do Zarządu może znaleźć się osoba, która nie została zgłoszona w trybie art.20 p.3 czyli 30 dni przed Walnym Zgromadzeniem??!!
Co mieli na myśli autorzy statutu formułując taki zapis pkt 7 art.28.?
Miejmy nadzieję, że sytuacja ta nie przysporzy kłopotów w procedurze wyborczej, w trakcie Walnego Zgromadzenia, 10 grudnia br.
Po 10 listopada będziemy mieli większą wiedzę dotyczącą kandydatów do władz Związku. Być może zdecydujemy się wtedy objaśnić jak może przebiegać procedura wyborcza na samym Walnym, w oparciu o przepisy statutu.
Biuro WMZSG.