Uchwała-oplata-org.-2022

Uchwała-składkowa-2022

Statut Warszawsko-Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawsko-Mazowiecki Związek Sportów Gimnastycznych zwany w dalszej części statutu WMZSG i zrzesza na zasadzie dobrowolności zarejestrowane stowarzyszenia kultury fizycznej.
§ 2
Terenem działania WMZSG jest Warszawa i województwo mazowieckie, a siedzibą jego władz jest m. st. Warszawa.

§ 3
WMZSG jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
WMZSG opiera swą działalność na pracy społecznej swych działaczy.
Do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

§ 5
WMZSG może być członkiem krajowych i zagranicznych jednostek organizacyjnych o podobnym profilu działania.

§ 6
WMZSG używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II

Cele i kierunki działania

§ 7
Celem działania WMZSG jest rozwój i popularyzacja następujących dyscyplin gimnastycznych:
– akrobatyki sportowej
– skoków na trampolinie i skoków na ścieżce
– gimnastyki sportowej mężczyzn
– gimnastyki sportowej kobiet
– gimnastyki artystycznej
– aerobiku sportowego
– gimnastyki dla wszystkich
– tańca sportowego

§ 8
1. WMZSG realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie zawodów i imprez sportowych,
b. sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami WMZSG,
c.sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków WMZSG, reguł dotyczących uprawiania sportów gimnastycznych,
d. nadawanie klas sportowych.
2. Cele WMZSG są realizowane są realizowane poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
3.WMZSG może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie WMZSG ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkowie WMZSG dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

§ 10
1. Członkami WMZSG mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej mające swe siedziby na terenie działania WMZSG.
2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są uchwałą Zarządu WMZSG na podstawie pisemnego zgłoszenia i po opłaceniu wpisowego.

§ 11
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu WMZSG osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju sportów gimnastycznych
2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącym na Walnym Zebraniu Delegatów, a ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Obowiązkiem członków honorowych jest przestrzeganie statutu i troszczenie się o dobro i rozwój WMZSG.
4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu WMZSG.

§ 12
Członkowie zwyczajni WMZSG mają prawo do:
1/ uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów WMZSG,
2/ czynnego i biernego prawa wyborczego,
3/ zgłaszanie wniosków i postulatów wobec władz WMZSG oraz oceny ich działania,
4/ udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez WMZSG

§ 13
Członkowie WMZSG są obowiązani do:
1/ przestrzegania statutu WMZSG regulaminów oraz wszelkich przepisów regulujących uprawianie sportów gimnastycznych
2/ stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swych zawodników,
3/ regularnego opłacania składek członkowskich,
4/ poszanowania uchwał
5/ aktywnego działania na rzecz realizacji celów statutowych.

§ 14
Członkostwo wygasa w przypadku:
1/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2/ utraty osobowości prawnej przez stowarzyszenie będące członkiem zwyczajnym
3/ skreślenie z listy członków w przypadku nieopłacenia składek przez okres 1-go roku po uprzednim dwukrotnym upomnieniu,
4/ wykluczenie na mocy prawomocnej uchwały Zarządu WMZSG za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał władz lub działania na szkodę WMZSG.

§ 15
W przypadku naruszenia przez członka WMZSG postanowień statutu regulaminów lub uchwał władz Zarządowi WMZSG przysługuje prawo do:
1/ zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym terminie,
2/ zawieszenia w prawach na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy; zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu statutowych uprawnień, w tym prawa do udziału w zawodach sportowych organizowanych przez WMZSG,
3/ wykluczenia, o którym mowa w § 14 pkt. 4 lub skreślenia z listy członków o którym mowa w § 14 pkt. 3 statutu.

§ 16
Od uchwał Zarządu WMZSG w przedmiocie wykluczenia lub skreślenia oraz określonego w § 15 pkt. 3 zawieszenia, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów WMZSG w terminie 30 dni od daty doręczenia odnośnej uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu WMZSG.

Rozdział IV

Władze WMZSG

§ 17
Władzami WMZSG są:
1/ Walne Zebranie Delegatów WMZSG
2/ Zarząd WMZSG,
3/ Komisja Rewizyjna WMZSG
§18
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym chyba, że Walne Zebranie Delegatów postanowi inaczej.
2. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.
3. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§ 19
W razie powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji organowi, w którego składzie powstał wakat przysługuje prawo kooptacji spośród delegatów członków zwyczajnych. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.

§ 20

Walne Zebranie Delegatów

1. Najwyższą władzą WMZSG jest Walne Zebranie Delegatów (zwane dalej WZD), które może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. WZD jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I terminie, w II terminie zaś bez względu na ilość obecnych, o ile II termin był podany w zawiadomieniu.
3. Liczba delegatów przypadających poszczególnym członkom jest określona wg klucza:
a/ każdy członek otrzymuje 2 mandaty,
b/ w dyscyplinach wymienionych w § 7 przyznawane są dodatkowe mandaty wynikające ze sporządzonej klasyfikacji okręgowej, na podstawie zdobytych punktów w zawodach: ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego i mistrzostw Polski seniorów, za całą kadencję poprzedzającą Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, wg następującej zasady:
-pierwsze miejsce w danej dyscyplinie – 1 mandat
-drugie miejsce w danej dyscyplinie – 1 mandat
-trzecie miejsce w danej dyscyplinie – 1 mandat
c/ kadencja delegata na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze trwa 4 lata. Członek Związku może dokonać zmiany delegata w trakcie kadencji wyznaczając w miejsce dotychczasowego delegata inną osobę. Czynność taka wymaga uchwały Walnego Zebrania Członka Związku, o ile statut danego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.
d/ liczba mandatów przysługująca członkowi Związku w danej kadencji pozostaje nie zmieniona przez okres jej trwania.

§ 21
1. Sprawozdawcze WZD jest zwoływane przez Zarząd raz na rok, natomiast sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad WZD, Zarząd powiadamia delegatów co najmniej 2 tygodnie przed terminem WZD, pisemnie (listem poleconym lub bezpośrednio) albo pocztą elektroniczną, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.
3. Nadzwyczajne WZD może być zwołane
a/ na mocy uchwały Zarządu WMZSG z jego własnej inicjatywy,
b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej
c/ na wniosek co najmniej 1/3 członków WMZSG
4. Nadzwyczajne WZD zwoływane jest przez Zarząd WMZSG w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22
Do kompetencji WZD należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz WMZSG,
2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie ogólnych kierunków i programu działania WMZSG,
4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się WMZSG,
6) nadanie i pozbawienie godności członka honorowego WMZSG,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8) wybór delegatów na Walne zebranie Polskiego Związku Gimnastycznego
9) ustalanie wysokości składek członkowskich;
10) zatwierdzanie projektów regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
§ 23
W walnym Zebraniu delegatów WMZSG uczestniczą:
1. z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym: delegaci członków zwyczajnych WMZSG
2. z głosem doradczym: członkowie ustępujących władz, o ile nie są delegatami,
członkowie honorowi i zaproszeni goście WMZSG.
Zarząd WMZSG

§ 24
1. Zarząd WMZSG składa się z 7-13 osób wybranych na WZD WMZSG. O liczbie członków Zarządu na daną kadencję każdorazowo decyduje WZD.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swojego
grona osoby funkcyjne (2-4 Wiceprezesów, sekretarza, skarbnika)
3. WZD dokonuje bezpośredniego wyboru Prezesa WMZSG.

§ 25
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.

§26
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie WMZSG na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. realizowanie uchwał WZD WMZSG,
3. kierowanie bieżącą działalnością i zarządzanie majątkiem WMZSG,
4. opracowywanie preliminarza WMZSG,
5. uchwalanie planów działania i planów finansowych WMZSG,
6. powoływanie Wydziałów, Komisji działających w ramach WMZSG, jako organy doradcze,
7. rozstrzyganie sporów powstałych między członkami WMZSG,
8. przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie oraz wykluczanie członków zwyczajnych WMZSG.
9. Opracowanie projektu regulaminu Zarządu i jego przedstawienie do zatwierdzenia WZD
Komisja Rewizyjna

§27
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób w tym przewodniczącego i 2 członków.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przezeń członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności WMZSG,
2. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności WMZSG oraz kontroli bieżącej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem gospodarności, celowości, rzetelności oraz zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami WZD.
3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia uchybień określenie terminu i sposobów ich usunięcia.
4. Składanie sprawozdań WZD oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Opracowanie projektu regulaminu Komisji Rewizyjnej i jego przedstawienie do zatwierdzenia WZD.
Rozdział V

Wyróżnienia

§ 29
1. WMZSG ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla sportów gimnastycznych członków WMZSG, zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy.

Rozdział VI

Majątek WMZAS

§ 30
1. Majątek WMZSG stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze WMZSG składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich
b) dotacje
c) darowizny
d) opłaty startowe na imprezach okręgowych
e) dochody uzyskane z działalności gospodarczej, wspomagającej działalność statutową, regulowanej odrębnymi przepisami.

§ 31
Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Związku, w tym dotyczących praw i obowiązków majątkowych WMZSG wymagane jest współdziałanie Prezesa i Wiceprezesa WMZSG.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 32
1. Zmiana statutu może być uchwalona przez WZD WMZSG większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów WMZAS.
2. Uchwała o rozwiązaniu się WMZSG określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek WMZSG.
3. Likwidator po zakończeniu prac, występuje do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Związku w rejestrze.