1. Rogerio, gratuluję Ci wyboru na funkcję Prezesa Komitetu Technicznego Gimnastyki dla Wszystkich.  Prosto z Polski życzę Ci sukcesów w Twojej pracy na rzecz popularyzacji sportów gimnastycznych w Europie i na świecie. 

Bardzo dziękuję. Nie mogę się doczekać współpracy ze wszystkimi narodowymi Federacjami, żeby rozwijać i powiększać naszą wielką gimnastyczną rodzinę.

2. Nadchodzi „Świetlana Przyszłość” dla Gimnastyki dla Wszystkich. Czy to oznacza rozwój rozmaitych kierunków gimnastyki, które będą aktywizowały społeczności w każdym kraju, będą propagowały aktywność fizyczną ludzi w każdym wieku?

Gimnastyka tworzy możliwości aktywizowania ludzi w każdym wieku. Nie ma czegoś takiego jak właściwy wiek dla uprawiania gimnastyki. Każdy wiek jest dobry i każdy może znaleźć formę gimnastyki odpowiednią dla siebie.

3. Jak Ty widzisz tę „świetlaną przyszłość” Gimnastyki dla Wszystkich?

GdW to „drzwi”, którymi każdy może wkroczyć do gimnastyki, a jednocześnie fantastyczna forma aktywności zapewniająca lepszą jakość życia. GdW obejmuje wszystkie grupy wiekowe, bez względu na indywidualne umiejętności i możliwości.

4. Czy pandemia koronawirusa nie będzie tu istotną przeszkodą?

Zupełnie nie. W czasie pandemii wszyscy zdali sobie sprawę, że poruszanie się i bycie aktywnym może zapewnić lepsze zdrowie. GdW wprowadza jakość i estetykę do „zdrowej” aktywności.

5. Rogerio, powiedz, czy Twoim zdaniem Gimnastyka dla Wszystkich to bardziej zabawa, czy raczej rywalizacja sportowa, a może jednak, przede wszystkim, show?

Przede wszystkim GdW musi być zabawą. Musi dawać przyjemność. Jeśli odczuwasz radość z uprawiania sportu, czujesz się szczęśliwy i bardziej zaangażowany, to zawsze chętnie wracasz i robisz to znów i znów. Zawody i wyzwania mogą być częścią GdW. Także pokazy, podczas których grupy demonstrują swoje układy choreograficzne. Ale najważniejsza jest idea „dobrej zabawy”.

6. W programie GdW znajdują się wielkie, ogólnoświatowe przedsięwzięcia, jak na przykład „Gymnaestrada”. Co 4 lata ogromna liczba uczestników z całego świata prezentuje zalety gimnastyki dla ludzi w każdym wieku.

Masz rację. To są przepiękne pokazy!

7. Ok. I świetna forma popularyzacji twojej dyscypliny. Najbliższa odbędzie się w Amsterdamie w 2023 roku. To będzie wielkie święto gimnastyki dla wszystkich. Powinniśmy tam być?

Tak, koniecznie. Możliwość pokazania swojego programu wśród gimnastyków z całego świata jest  bardzo ekscytująca. Też dużo się uczymy. Sposób w jaki różne grupy, pod wpływem własnej kultury, prezentują gimnastykę jest unikalny i inspirujący. Tydzień z gimnastyką wśród 20 000 uczestników jest wyjątkowym przeżyciem i uzależnia nas od gimnastyki. Jeśli będziesz raz na światowej Gymnaestradzie, jestem pewien, wrócisz tam z większą liczbą przyjaciół.

8. W tym roku będą miały miejsce inne ważne wydarzenia. To „European Gym for Life Challenge” oraz „Golden Age Festival”. Powiedz, jakie cele stawiacie przed tymi wydarzeniami?

Szczególne w tym roku, dwie międzynarodowe imprezy „Eurogym” i „Golden Age Festival” są bardzo ważne we wspieraniu naszych gimnastyków w przezwyciężaniu pandemii oraz w procesie powracania do „normalnego życia”.

9. Rogerio, wiem, że ogromną wagę przywiązujecie do aktywności fizycznej ludzi niepełnosprawnych. Chcecie, aby osoby niepełnosprawne otrzymywały szeroką gamę ofert uprawiania gimnastyki w dostępnych dla nich formach?

Oczywiście, gimnastyka przyjmie każdego i dlatego powinniśmy robić to razem. Każdy z nas ma różny poziom umiejętności. Doceńmy to, co gimnastyka może zaoferować każdemu z nas. Razem możemy osiągnąć wspaniałą aktywność.

10. Czego oczekujecie od narodowych federacji gimnastycznych? Jakie macie wskazania? I jak chcecie wspierać określone przedsięwzięcia krajowe w zakresie gimnastyki dla wszystkich?

Potrzebujemy trenerów wykształconych w kierunku GdW. Z odpowiednio przygotowaną kadrą trenerską, każda narodowa federacja może dużo lepiej rozwijać jakość gimnastyki dla wszystkich kategorii wiekowych. Komitet Techniczny GdW w FIG jest gotowy wspierać działania narodowych federacji w celu osiągnięcia „Więcej i lepiej w gimnastyce”.

11. W Polsce mamy nowe władze PZG. Uważamy, że GdW niesie duże możliwości i dobre przesłanie dla społeczeństwa. Wasze hasło „stronger moving forward” podkreśla taki właśnie cel. Mamy już kluby, które realizują Gimnastykę dla Wszystkich. Czy nie obawiasz się zachwiania równowagi pomiędzy Gimnastyką dla Wszystkich a gimnastyką profesjonalną?

Jest tylko jedna gimnastyka! Gimnastyka jest jedną wielką rodziną! W każdym wieku możesz zacząć uprawiać gimnastykę, a kiedy przestaniesz uprawiać sport na wysokim poziomie, to nadal masz możliwość pozostania w Gimnastyce dla Wszystkich. Dla życiowej równowagi, chcielibyśmy aby coraz więcej ludzi ćwiczyło gimnastykę. Gimnastyka dla Wszystkich to „Przyjaźń na całe życie”.

12. Rogerio, zaprezentowałeś w naszej rozmowie program działania Komitetu Technicznego GdW. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać?

W całym cyklu 2022 -2024 Komitet Techniczny GdW ma członków reprezentujących prawie wszystkie kontynenty. Ta różnorodność kultur i doświadczeń jest unikalna. Jesteśmy gotowi wspierać was wszystkich, gdyż razem możemy zainspirować więcej ludzi do ćwiczeń.

Dziękuję za rozmowę.

Jan Wieteska

Interview with Rogério Valério –President Technical Committee of Gymnastics for All -FIG

  1. Rogério, my congratulations on Your election as the President of the Gymnastics for All Committee. Straight from Poland I’m sending you good wishes of success in your work to popularize gymnastic sports in Europe and in the world.

Thank you very much. I am looking forward to working with all national federations to develop and enlarge our big family of Gymnastics.

2. „Bright Future” is coming for the development of Gymnastics for All. Does it mean development of various gymnastics directions that will activate societies in each country and promote physical activity for people of all ages?

Gymnastics has the possibility to include people of all ages. There is no right age to do Gymnastics. All ages are good and there is “good Gymnastics” for each age.

3. How do You see the bright future of GfA?

GfA is the “door” where everyone steps in Gymnastics, but also is a fantastic activity to provide everyone better quality of life. GfA is inclusive for all ages, all abilities and there are opportunities for everyone.

4. Will the corona virus pandemic be a significant obstacle?

Not at all. With the pandemic, everyone realizes that moving / being active can provide you better health. So, GfA can provide quality and aesthetics to your “healthy” activity.

5. Rogério, tell me if in your opinion the GfA is lots of fun, or it is more sports competition or maybe, first of all, a show?

First of all, GfA must be FUN. You need to be happy while doing sport. If you are happy and have FUN, you are more committed to the activity and you want to come back and do it, again and again.Competitions and challenges can be part of GfA, and also shows, where groups present their choreographies. But above all “Have Fun”!

6. There are big events in GfA programme. For example „Gymnaestrada”. Every 4 years a huge number of participants from all over the world present the benefits of gymnastics to people of all ages. 

These are beautiful displays! You are right.

7. Ok. And great popularization our discipline. The next one will be in Amsterdam in 2023. It will be a great celebration of Gymnastics for All. We should be there!

Yes, it’s a must. The possibility of showing your programme to gymnasts from all over the world is very exciting. Also, we learn a lot. The way the different groups perform Gymnastics, influenced by their own culture, is unique and very inspiring. To experience a week of Gymnastics with 20.000 participants from all over the world is very special and it addicts you to Gymnastics. After being once in a World Gymnaestrada, I am sure, you will came back with more friends.

8. But this year there will be other important events. European Gym for Life Challenge and Golden Age Festival. Tell me, what goals do you set for these events?

Especially this year, the two international Gymnastics together with the Eurogym and the Golden Age Festival are very important to support our gymnasts overcoming the pandemic. These events are very important in the road to be back to “normal life”.

9. Rogério, I know, that you attach great importance to the physical activity of people with disabilities. Do you want to give them a wide range of gymnastic offer in the forms available to them? 

Of course. Gymnastics welcomes everyone and we should do it together. We all have different levels of abilities. Let’s value what gymnastics each person can do and not the reverse. Together we can achieve wonderful activities.

10. What do you expect from national gymnastics federations? What advise do you have? How do you want to support national activities in GfA?

We need every coach to be educated in GfA. With the properly educated coaches ,a national federation can develop much better the quality of Gymnastics in the country for all ages. The FIG GfA Committee is ready to support all national federations in order to have “more and better Gymnastics”.

11. We have new authority of Polish Gymnastic Association. We consider that GfA is carrying great opportunities and a good message to society. Your motto „stronger moving forward” defines this purpose. We have clubs that deal with GfA. Are you not afraid of imbalance between GfA and professional gymnastics? 

There is only one Gymnastics. Gymnastics is a big family! At any age you can start doing Gymnastics (GfA). But also when you stop practicing the sport at a high level, you still have the opportunity to stay in Gymnastics with GfA. For a good balance in life, we would love that more and more people practice Gymnastics. GfA is also Friendship for Life.

13. Rogério, in this interview you presented almost full program your TC. Would you like to add anything else?

For this cycle 2022-2024, the GfA Committee has members from almost all continents. This variety of cultures and experiences is unique. We are ready to support you. Together we can inspire more people to practice Gymnastics!

Thank You for the interview.

Jan Wieteska