Komunikat Polskiego Związku Gimnastycznego i odpowiedzi Ministerstwa na kilka z pytań związanych z ograniczeniami korzystania z obiektów sportowych:

Polski Związek Gimnastyczny informuje, że w związku z tym, iż od 18 maja 2020 roku będzie można korzystać z hal i sal sportowych również tych znajdujących się przy szkołach. Pełna odpowiedzialność za przygotowanie obiektu wg poniższych zasad (opracowanych przez Ministerstwo Sportu) spoczywa na podmiocie uprawnionym do udostępnienia obiektu.

1. Podmiot ma obowiązek weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu lub sprzętu wg norm opracowanych przez Ministerstwo Sportu – normy te można znaleźć na stronie Ministerstwa. 

2. Obiekt może być udostępniony z wyłączeniem możliwości korzystania z szatni, węzła sanitarnego poza WC.

3. Należy zabezpieczyć osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji sprzętu oraz rąk.

4. Zobowiązuje się podmiot do dezynfekcji urządzeń, sprzętu sportowego po każdym jego użyciu i każdej grupie korzystającej. W tym celu ogłasza się półgodzinne przerwy między zajęciami poszczególnych grup.

5. Należy zabezpieczyć 15-minutowe odstępy między wchodzącymi a wychodzącymi osobami tak aby uniknąć bezpośredniego kontaktu i umożliwić zachowanie dystansu.

6. W trakcie zajęć na halach i salach sportowych należy także przestrzegać zasady 2-metrowej odległości między ćwiczącymi.

7. Na obiektach zamkniętych nie ma konieczności zakrywania ust i nosa maseczką.

🔸🔸🔸

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

1. Jakie są wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych? Ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych stanowią, iż:

– podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu, 

– podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów wskazanych w rozporządzeniu, 

– podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, 

– podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających, 

– podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających, 

– osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.  

🔹🔹🔹

2. Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie zawartych w rozporządzeniu wytycznych dotyczących udostępniania hali/sali sportowej? 

Odpowiedzialność spoczywa na podmiocie uprawnionym do udostępnienia danego obiektu.

 🔹🔹🔹

3. Czy możliwe jest prowadzenie treningów tanecznych, zapaśniczych, bokserskich, sportów walki w sali gimnastycznej? 

Tak, jest to możliwe. Zalecane jednak jest zachowywanie dystansu. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się – 2 metry odległości.

https://www.gov.pl/web/sport/etap-iii-od-18-maja-rozporzadzenie-rady-ministrow